กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

แชร์เลย!

วันวิทยาศาสตร์ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็น“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพราะทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับการขยายให้เป็นงานใหญ่ขึ้น เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ผอ.เสกสรรค์ สนผา และคณะครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ในงานมีฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาทิเช่น ฐานโลกใต้กล้องจุลทรรศน์ ฐานการทำงานของหัวใจ ฐานการถ่ายโอนความร้อน ฐานการสังเคราห์ด้วยแสง ฐานสัตว์ในจินตนาการ ฐานระบบสุริยะ ฐานสีเต้นระบำ ฐานน้ำระเบิด ฐานการแยกสาร ฐานภูเขาไฟลาวา ฐานแม่เหล็กมหัศจรรย์ และฐานสวนสนุกแคคตัส พร้อมทั้งการประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้

ชมภาพกิจกรรม คลิก

Leave a Comment