20220615_082232
286640677_390408289794510_833264983228709058_n
287803643_2223109191174111_8036512445073097806_n
previous arrow
next arrow

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

# สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างยั่งยืน #

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น กิจกรรมเริ่มโดย ผอ.เสกสรรค์ สนผา ได้จุดธูปเทียนไหว้พระ สักการะท่านสุนทรภู่ และกล่าวเปิดพิธี

      กิจกรรมต่อมา ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดระบายสีภาพ ระดับชั้นอนุบาล – ป.3, ประกวดวาดภาพระบายสีผลงานของท่านสุนทรภู่, ระดับชั้น ป.4 – ม.3, คัดลายมือ ระดับชั้นป.1 -ม.3, บทร้อยกรองท่านสุนทรภู่ ระดับชั้นป.1 -ม.3

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จัดให้มีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญแด่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจา หรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทยอีกด้วย

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 /2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น รับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ รับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก