คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นายเสกสรรค์ สนผา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญธรรม อ่อนวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน