นายเสกสรรค์ สนผา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญธรรม อ่อนวงษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายขวัญชัย สังข์ทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปิยะ สิงหนาท

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา