พันธกิจของโรงเรียน

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่หลากหลายของอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น