ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์

ปรัชญา

คุณธรรมคู่ความรู้ เชิดชูคนดี รู้รับผิดชอบในหน้าที่ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นศักดิ์และศรี สร้างคนดีสู่สังคม

ปณิธาน

สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ก้าวนำเทคโนโลยี ผู้เรียนดี มีคุณภาพ มุ่งสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง