ข้อมูลนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

ครูประจำชั้น ชั้น ชาย หญิงรวม
นางสาวสุดารัตน์     คำราช     อ.1/13710
นางสาวสุวรรณา    เดชยะฤทธิ์ อ.1/2268
นางทิวาพร           อยู่อิ่ม อ.2/181018
นางอังคณา           พร้อมสัตย์ อ.2/210919
นางประชิต           วิวุฒิ อ.3/1121123
นางสาวรภิษา       จงณรงค์ชัย อ.3/214923
รวมระดับอนุบาล 4952101
นางสาวฤทัยรัตน์      ขำแข ป.1/111920
นางร่มไทร               สำเภาทอง ป.1/211920
นางลูกคิด                จันทระ ป.2/1111526
นางรัชฎาภรณ์           กิมประสิทธ์ ป.2/2141125
นางพัฑฒิดา            นันตา ป.3/1111324
นางสาวญาณิศา        อินทำ ป.3/2111122
นางสาวศศิพิมพ์       หลิมวิไล ป.3/3101323
นางนิดา                 แก้วบุตร ป.4/112921
นางตรีสุคนธ์           สังข์ทอง         ป.4/212921
นางปราณี             ธรรมสุทธิ์ ป.4/313821
นางธนพร             ศุภโชคภคปัญญา ป.5/1121628
นางบุญสม            ท้าวทอง ป.5/2111627
นางสาวสายชล      ขำคง ป.5/3121527
นางสาวกชศร         สุขสังข์ภา ป.6/1151429
นางบุษบา             มูลทา ป.6/2161430
นางสาวกมลชนก       ดาวแดน ป.6/3131629
รวมระดับประถมศึกษา 195198393
นางปกรณ์            ขวัญเขียว ม.1/1201434
นางรัตดาวัลย์        ท้าววงษ์ ม.1/2201232
นางวรัญญา            มีรอด ม.1/3201434
นางสาวสุมณฑา       ชอบธรรม ม.2/120929
นางสาวมนฤดี         สารใจ ม.2/2201131
นางปิยะมาศ           รุ่งจรูญ ม.2/3161329
นางกชกมล             อัมวงศ์ ม.3/1191635
นางสาวอินเดีย        ภู่ชัย ม.3/2241135
นางปิลันธนา           พลีดี ม.3/3221537
รวมระดับมัธยมศึกษา 181115296
รวมนักเรียนทั้งหมด425365790

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565