ข้อมูลครูและบุคลากร

ลำดับทีคำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาย เสกสรรค์สนผาผู้อำนวยการ คศ.3
2นาย บุญธรรมอ่อนวงษ์รองผู้อำนวยการ คศ.3
3นาง ประชิตวิวุฒิครู คศ.3
4นางสาว สุวรรณาเดชยะฤทธิ์ครู คศ.3
5นางสาว วริภัทรสุขสังข์ภาครู คศ.3
6นาง บุญสมท้าวทองครู คศ.4
7นางสาว รภิษาจงณรงค์ชัยครู คศ.3
8นาง รัตดาวัลย์ท้าววงษ์ครู คศ.3
9นาง อังคณาพร้อมสัตย์ครู คศ.3
10นางสาวสายชลขำคงครู คศ.3
11นางปกรณ์ขวัญเขียวครู คศ.3
12นาย ขวัญชัยสังข์ทองครู คศ.3
13นาย ประดับท้วมนาครู คศ.3
14นาย ดนุวัศนันตาครู คศ.3
15นาย พงศธรสวัสดิ์วงษ์ครู คศ.3
16นาง ธนพรศุภโชคภคปัญญาครู คศ.3
17นาง วรัญญามีรอดครู คศ.4
18นางสาว ศศิพิมพ์หลิมวิไลครู คศ.3
19นาง ทิวาพรอยู่อิ่มครู คศ.3
20นางสาว อัยย์ญาดาจันทร์ศรีครู คศ.3
21นาง นิดาแก้วบุตรครู คศ.3
22นาง กชกมลอัมวงศ์ครู คศ.3
23นาง ตรีสุคนธ์สังข์ทองครู คศ.3
24นางสาว มนฤดีสารใจครู คศ.3
25นางสาว อินเดียภู่ชัยครู คศ.3
26นาย ปิยะสิงหนาทครู คศ.3
27นาย ปริญญาเสนีย์ครู คศ.2
28นาง ปิลันธนาพลีดีครู คศ.3
29นางสาว ฤทัยรัตน์ขำแขครู คศ.3
30นาย ศุภวัชกลิ่นเกตุครู คศ.3
31นางสาว สุดารัตน์คำราชครู คศ.3
32นาง พัฑฒิดานันตาครู คศ.2
33นางสาว กชศรสุขสังข์ภาครู คศ.2
34นาง ปิยะมาศรุ่งจรูญครู คศ.3
35นาย วุฒิพงษ์ศรีเมืองครู คศ.3
36นาง ลูกคิดจันทระครู คศ.3
37นางสาว สุมณฑาชอบธรรมครู คศ.3
38นาง ร่มไทรสำเภาทองครู คศ.3
39นายพลศักดาวิรัตน์ครู คศ.3
40ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ดวงมาครู คศ.1
41นาง บุษบามูลทาครู คศ.2
42นางสาว กมลชนกดาวแดนครู คศ.1
43นางสาว รัชฎาภรณ์สุบุญมีครู คศ.1
44นาย จิรยุทธ์บุญจี้ครู คศ.1
45นาง ดุจเดือนศรลัมพ์ครูอัตราจ้าง
46นาง ปราณีธรรมสุทธิ์ครูอัตราจ้าง
47นางสาว ญานิศาอินทำครูอัตราจ้าง
48นาย ฉกรรจ์ราชยะ ครูอัตราจ้าง
49นาย ปราโมทย์ศรีเมืองครูอัตราจ้าง
50นางสาว กรกานต์จินาเสนวิทยากรภาษาจีน
51นางสาว สุวนันท์เอื้ออรุณวิทยากรภาษาจีน
52นาง ราตรีพรหมทัศน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
53นาง ทิพวรรณมั่นเข็มทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางสาว จุฑามณีศรีเมืองเจ้าหน้าที่ธุรการ
55นางสาวสิริวิภาพันธ์จันทร์เจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางสาว สมใจสอนสมบูรณ์แม่ครัว
57นาง วิมลตรงต่อกิจแม่ครัว
58นางสาว วาสนาตรงต่อกิจแม่ครัว
59นาง อินทิราโพธิ์สกุลแม่ครัว
60นาง ลำพูนไกลทัศน์แม่ครัว
61นาย วัชรินทร์เกิดก่อวงษ์นักการภารโรง
62นาย สมศักดิ์ชัยหวังนักการภารโรง
63นาย สุชาติเฟื่องระย้านักการภารโรง
64นาย ใหม่วันสุขนักการภารโรง
65นายอภิชาตสุกรินทร์พนักงานเทศบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565