20220615_082232
286640677_390408289794510_833264983228709058_n
287803643_2223109191174111_8036512445073097806_n
previous arrow
next arrow
# สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างยั่งยืน #

ข้อมูลครูและบุคลากร

แชร์เลย!
ลำดับทีคำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นาย เสกสรรค์สนผาผู้อำนวยการ คศ.3
2นาย บุญธรรมอ่อนวงษ์รองผู้อำนวยการ คศ.3
3นาง ประชิตวิวุฒิครู คศ.3
4นางสาว สุวรรณาเดชยะฤทธิ์ครู คศ.3
5นางสาว วริภัทรสุขสังข์ภาครู คศ.3
6นาง บุญสมท้าวทองครู คศ.4
7นางสาว รภิษาจงณรงค์ชัยครู คศ.3
8นาง รัตดาวัลย์ท้าววงษ์ครู คศ.3
9นาง อังคณาพร้อมสัตย์ครู คศ.3
10นางสาวสายชลขำคงครู คศ.3
11นางปกรณ์ขวัญเขียวครู คศ.3
12นาย ขวัญชัยสังข์ทองครู คศ.3
13นาย ประดับท้วมนาครู คศ.3
14นาย ดนุวัศนันตาครู คศ.3
15นาย พงศธรสวัสดิ์วงษ์ครู คศ.3
16นาง ธนพรศุภโชคภคปัญญาครู คศ.3
17นาง วรัญญามีรอดครู คศ.4
18นางสาว ศศิพิมพ์หลิมวิไลครู คศ.3
19นาง ทิวาพรอยู่อิ่มครู คศ.3
20นางสาว อัยย์ญาดาจันทร์ศรีครู คศ.3
21นาง นิดาแก้วบุตรครู คศ.3
22นาง กชกมลอัมวงศ์ครู คศ.3
23นาง ตรีสุคนธ์สังข์ทองครู คศ.3
24นางสาว มนฤดีสารใจครู คศ.3
25นางสาว อินเดียภู่ชัยครู คศ.3
26นาย ปิยะสิงหนาทครู คศ.3
27นาย ปริญญาเสนีย์ครู คศ.2
28นาง ปิลันธนาพลีดีครู คศ.3
29นางสาว ฤทัยรัตน์ขำแขครู คศ.3
30นาย ศุภวัชกลิ่นเกตุครู คศ.3
31นางสาว สุดารัตน์คำราชครู คศ.3
32นาง พัฑฒิดานันตาครู คศ.2
33นางสาว กชศรสุขสังข์ภาครู คศ.2
34นาง ปิยะมาศรุ่งจรูญครู คศ.3
35นาย วุฒิพงษ์ศรีเมืองครู คศ.3
36นาง ลูกคิดจันทระครู คศ.3
37นางสาว สุมณฑาชอบธรรมครู คศ.3
38นาง ร่มไทรสำเภาทองครู คศ.3
39ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ดวงมาครู คศ.1
40นาง บุษบามูลทาครู คศ.2
41นางสาว กมลชนกดาวแดนครู คศ.1
42นางสาว รัชฎาภรณ์สุบุญมีครู คศ.1
43นาย จิรยุทธ์บุญจี้ครู คศ.1
44นาง ดุจเดือนศรลัมพ์ครูอัตราจ้าง
45นาง ปราณีธรรมสุทธิ์ครูอัตราจ้าง
46นางสาว ญานิศาอินทำครูอัตราจ้าง
47นาย ฉกรรจ์ราชยะ ครูอัตราจ้าง
48นาย ปราโมทย์ศรีเมืองครูอัตราจ้าง
49นางสาว กรกานต์จินาเสนวิทยากรภาษาจีน
50นางสาว สุวนันท์เอื้ออรุณวิทยากรภาษาจีน
51นาง ราตรีพรหมทัศน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
52นาง ทิพวรรณมั่นเข็มทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางสาว จุฑามณีศรีเมืองเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางสาวสิริวิภาพันธ์จันทร์เจ้าหน้าที่ธุรการ
55นางสาว สมใจสอนสมบูรณ์แม่ครัว
56นาง วิมลตรงต่อกิจแม่ครัว
57นางสาว วาสนาตรงต่อกิจแม่ครัว
58นาง อินทิราโพธิ์สกุลแม่ครัว
59นาง ลำพูนไกลทัศน์แม่ครัว
60นาย วัชรินทร์เกิดก่อวงษ์นักการภารโรง
61นาย สมศักดิ์ชัยหวังนักการภารโรง
62นาย สุชาติเฟื่องระย้านักการภารโรง
63นาย ใหม่วันสุขนักการภารโรง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565