ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ตั้งอยู่เลขที่ 279/1  ถนน สำราญรื่น  ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53000  โทรศัพท์ 055 – 411675   เว็บไซต์  www.twt.ac.th  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   อำเภอ เมือง  จังหวัด อุตรดิตถ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  35  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

เดิมโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด อาศัยเรียนที่โรงเรียนหวัวเฉียว พ.ศ.2490 ย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดท้ายตลาด ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดท้ายตลาด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2496 รัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)สำหรับสร้างเป็นอาคารถาวร โดยทางคณะสงฆ์ได้แบ่งที่ดินของวัดให้ประมาณ 4   ไร่ สร้างเป็นอาคารกว้าง 9   เมตร ยาว 48   เมตร มีมุขกว้าง 5   เมตร สร้างได้เฉพาะ หลังคาและและพื้นชั้นบน ต่อมา พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงิน กศส. จำนวน 40,000 บาทและประชาชนอุทิศอีก 30,000 บาทสร้างบันได ฝา ฝ้า ประตู หน้าต่าง

       พ.ศ. 2500 นายเทพ เกตุพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยนั้นให้เงิน 10,000 บาทถ้วน  เทพื้นคอนกรีตข้างล่าง

       28 มีนาคม 2506 โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล       

       21 ตุลาคม 2506  ได้รับเงินจากการทอดกฐินของพระกวีธรรมสาร จำนวน 8,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างได้เฉพาะเสา และหลังคาสังกะสี

       เดือนตุลาคม 2508 ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ004 เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร แต่เงินไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ให้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท และได้งบประมาณต่อเติมโรงอาหารอีก 25,000 บาท โดยจัดทำฝา และพื้น

       พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 503 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 890,000 บาท เมื่อ 12 สิงหาคม 2526 ได้งบก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 6 ห้องเรียนเป็นเงิน 609,800 บาท

       พ.ศ. 2520 ได้งบก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 240,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม 2521 พร้อมบ้านพักภารโรง 1 หลังเป็นเงิน 40,000 บาท

        พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ท.อต. 001 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 973,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ 1 สิงหาคม 2522

        พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สิ้นเงิน 58,000 บาท

        พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.อต.002  3 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน 1,402,000 บาท

        พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 เป็นเงิน 450,000 บาท เปลี่ยนฝาไม้ชั้นบน  และเปลี่ยนฝาชั้นล่างจากฝาไม้เป็นคอนกรีต และทาสีใหม่ทั้งหลัง

       พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารอนุบาลพร้อมห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นเงิน 450,000 บาท

        พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเติมจากอาคาร ท.อต.002 อีก 9 ห้องเรียน  เป็นเงิน 3,100,000 บาท และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(อาคารกวีธรรมสาร) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นเงิน 3,7000,000 บาท

        พ.ศ. 2547  ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับเป็นค่าก่อสร้าง  อาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 18 ห้องเรียน  ตามแบบ สน. ศธ. 4/18 วงเงิน 10,950,000  บาท

        พ.ศ. 2549  อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับเป็นค่าก่อสร้าง  อาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 13 ห้องเรียน  ตามแบบ สน. ศธ. 4/18 วงเงิน 9,500,000  บาท

        พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้าง ศาลาส่องธรรม เพื่อไว้ทำกิจกรรมทางศาสนา จากเงินทอดกฐินของโรงเรียน

        พ.ศ. 2554 ได้ก่อสร้าง เรือนพยาบาล จากเงินงบประมาณเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 หลัง

         พ.ศ. 2558 อาคาร 2 ( อาคารเด็กเล็ก และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ) ได้งบประมาณสร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น 16 ห้องเรียน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2559 ตามแบบ สน. ศธ. 4/16 วงเงิน 10,440,000 บาท

          พ.ศ.2561 ได้งบประมาณสร้างบริเวณทางเชื่อมต่อตึก จิตตะ-วิริยะ / การสร้างทางระบายน้ำ และเทพื้นถนนภายในโรงเรียน

          พ.ศ. 2563 ได้งบประมาณในการสร้างสนามเด็กเล่น 1 แห่ง พร้อมเครื่องเล่นสนามอนุบาล สวนย่อมพักผ่อน และศาลา 1 หลัง เรือนอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 1 หลัง

          พ.ศ.2564 ได้งบประมาณในการสร้างโรงยิม 1 หลัง อิทธิบาท 4  พร้อมห้องน้ำ และสนามฟุตซอล