กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรภิษา จงณรงค์ชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางบุญสม ท้าวทอง
หัวหน้างานวิชาการ ระดับประถม
นางวรัญญา มีรอด
หัวหน้างานวิชาการ ระดับมัธยม
นางปิลันธนา พลีดี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ดวงมา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางปกรณ์ ขวัญเขียว
งานวิชาการ
นางสาวมนฤดี สารใจ
งานวัดผลและประเมินผล
นางธนพร ศุภโชคภคปัญญา
งานวิชาการ
นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแข
งานวิชาการ
นางทิวาพร อยู่อิ่ม
งานวิชาการ
นางสาวสุดารัตน์ คำราช
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางปราณี ธรรมสุทธิ์
งานวัดผลและประเมินผล