นางสาวรภิษา จงณรงค์ชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางวรัญญา มีรอด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางบุญสม ท้าวทอง
หัวหน้างานวิชาการ ระดับชั้นประถม
นางสาวมนฤดี สารใจ
หัวหน้างานวิชาการ ระดับชั้นมัธยม
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ดวงมา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางปิลันธนา พลีดี
หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
นางปกรณ์ ขวัญเขียว
กรรมการ
นางธนพร ศุภโชคภคปัญญา
กรรมการ
นางสาวฤทัยรัตน์ ขำแข
กรรมการ
นางทิวาพร อยู่อิ่ม
กรรมการ
นางปราณี ธรรมสุทธิ์
กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ คำราช
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวญานิศา อินทำ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ