20220615_082232
286640677_390408289794510_833264983228709058_n
287803643_2223109191174111_8036512445073097806_n
previous arrow
next arrow
# สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างยั่งยืน #

Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 /2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น รับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ รับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

ชมรูปกิจกรรม คลิ๊ก