นางรัตดาวัลย์ ท้าววงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินฯ
นางอังคณา พร้อมสัตย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์
นางสาวศศิพิมพ์ หลิมวิไล
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางพัฑฒิดา นันตา
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายวุฒิพงษ์ ศรีเมือง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางประชิต วิวุฒิ
กรรมการ
นายจิรายุทธ์ บุญจี้
กรรมการ
นายประดับ ท้วมนา
กรรมการ
นางสาวสิริวิภา พันธ์จันทร์
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ มั่นเข็มทอง
กรรมการ
นางสาวปภาดา โพธิ์ทอง
กรรมการ
นางสาวจุฑามณี ศรีเมือง
กรรมการ
นางตรีสุคนธ์ สังข์ทอง
กรรมการ และเลขานุการ