กลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

นางรัตดาวัลย์ ท้าววงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นางอังคณา พร้อมสัตย์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวศศิพิมพ์ หลิมวิไล
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางพัฑฒิดา นันตา
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายวุฒิพงษ์ ศรีเมือง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางประชิต วิวุฒิ
งานบุคลากร
นางตรีสุคนธ์ สังข์ทอง
งานการเงิน
นายประดับ ท้วมนา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิรายุทธ์ บุญจี้
งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวทิพวรรณ มั่นเข็มทอง
งานธุรการ การเงิน
นางสาวปภาดา โพธิ์ทอง
งานธุรการ การเงิน
นางสาวจุฑามณี ศรีเมือง
งานธุรการ บุคลากร
นางสาวสิริวิภา พันธ์จันทร์
งานธุรการ การเงิน
นางสาวญาณิศา อินทำ
งานนโยบายและแผน
นางสาวกรกานต์ จินาเสน
งานนโยบายและแผน