กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายดนุวัศ นันตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกชกมล อัมวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายพงศธร สวัสดิ์วงษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางนิดา แก้วบุตร
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นายศุภวัช กลิ่นเกตุ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายปริญญา เสนีย์
งานอาคารสถานที่
นางสาวสุมณฑา ชอบธรรม
งานประชาสัมพันธ์
นางดุจเดือน ศรลัมภ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นายปราโมทย์ ศรีเมือง
งานประชาสัมพันธ์
นายพลศักดา วิรัตน์
งานอาคารสถานที่
นายอภิชาติ สุกรินทร์
งานอาคารสถานที่