กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายดนุวัศ นันตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางกชกมล อัมวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายปริญญา เสนีย์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
นายพงศธร สวัสดิ์วงษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพลศักดา วิรัตน์
กรรมการ
นางสุมณฑา ชอบธรรม
กรรมการ
นางสาวสุมณฑา ชอบธรรม
กรรมการ
นางดุจเดือน ศรลัมภ์
กรรมการ
นายอภิชาติ สุกรินทร์
กรรมการ
นางนิดา แก้วบุตร
กรรมการ และเลขานุการ