กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายปิยะ สิงหนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวสุวรรณา เดชยฤทธิ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับอนุบาล
นายขวัญชัย สังข์ทอง
หัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับประถม
นางสาวอัยย์ญาดา จันทร์ศรี
หัวหน้างานแนะแนวฯ และระบบช่วยเหลือนักเรียน
นางบุญบา มูลทา
หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ
นางปิยะมาศ รุ่งจรูญ
งานกิจการนักเรียน
นางลูกคิด จันทระ
งานแนะแนวการศึกษา
นางสาวสายชล ขำคง
งานกิจการนักเรียน
นางสาววริภัทร สุขสังข์ภา
งานกิจการนักเรียน
นางสาวอินเดีย ภู่ชัย
งานแนะแนวการศึกษา
นางร่มไทร สำเภาทอง
งานกิจการนักเรียน
นางสาวกชศร สุขสังข์ภา
งานกิจการนักเรียน
นางสาวรัชฏาภรณ์ สุบุญมี
งานกิจการนักเรียน
นางสาวกมลชนก ดาวแดน
งานกิจการนักเรียน
นายฉกรรจ์ ราชยะ
งานกิจการนักเรียน

นางสาวสุวนันท์ เอื้ออรุณ

งานกิจการนักเรียน