กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุวรรณา เดชยฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาววริภัทร สุขสังข์ภา
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
นายศุภวัช กลิ่นเกตุ
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวอัยย์ญาดา จันทร์ศรี
หัวหน้างานแนะแนวฯ และระบบช่วยเหลือนักเรียน
นางบุญบา มูลทา
หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ
นางปิยะมาศ รุ่งจรูญ
กรรมการ
นางลูกคิด จันทระ
กรรมการ
นางสาวสายชล ขำคง
กรรมการ
นางสาวกชศร สุขสังข์ภา
งานกิจการนักเรียน
นางสาวอินเดีย ภู่ชัย
กรรมการ
นางร่มไทร สำเภาทอง
กรรมการ
นายฉกรรจ์ ราชยะ
กรรมการ
นางสาวกรกานต์ จินาเสน
กรรมการ
นางสาวรัชฏาภรณ์ สุบุญมี
กรรมการ และเลขานุการ
นางสาวกมลชนก ดาวแดน
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ