FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1878149
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
449
2814
6606
1559758
38120
32434
1878149

Your IP: 18.208.202.194
Server Time: 2020-09-29 04:23:41
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะทาง​คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #75

  • numberneung
  • รูปประจำตัวของ numberneung
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 20
  • พลังน้ำใจ: 0
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางปิลันธนา พลีดี
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ / เท่ากับ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาล วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จำนวน 39 คน ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 19 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการศึกษา
1. แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/84.32 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 16.23 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 24.90 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 21.42 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TAI ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.163 วินาที