FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1878220
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
520
2814
6677
1559758
38191
32434
1878220

Your IP: 18.208.202.194
Server Time: 2020-09-29 05:11:18
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น”

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ​เรียน วิชาสุขศึกษา “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #74

  • numberneung
  • รูปประจำตัวของ numberneung
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 20
  • พลังน้ำใจ: 0
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้
“ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้รายงาน : นายมงคล เมืองประทุม
ที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษามีดังนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 20 แผน การจัดการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ชุด มี 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นแบบทดสอบแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด จำนวน 1 ชุด มี 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบแผนการวิจัยใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t – test for dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.23/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .64
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.48 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.76 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.23 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.15 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา หน่วย การเรียนรู้ “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืออุตรดิตถ์ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58
แก้ไขล่าสุด: 1 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย numberneung.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.171 วินาที