FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1652776
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
37
1290
5828
1339361
26442
31553
1652776

Your IP: 3.233.215.231
Server Time: 2020-02-29 00:48:21
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณ​ะอันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมพัฒ​นาผู้เรียน 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #66

  • numberneung
  • รูปประจำตัวของ numberneung
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 20
  • พลังน้ำใจ: 0
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้วิจัย นายเสกสรรค์ สนผา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือครูผู้สอน จำนวน 129 คน นักเรียนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 297 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 297 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ซึ่งได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) แล้วจึงสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Surposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบริบท มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านผลผลิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.153 วินาที