ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

ประจำปีการศึกษา 2562

ครูประจำชั้น
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
นางสาววันทนี           อ่อนจันทร์
อ.1/1
6
6
12
นางสาวสุวรรณา    เดชยะฤทธิ์
อ.1/2
5
5
10
นางทิวาพร               อยู่อิ่ม
อ.2/1
12
12
24
นางอังคณา          พร้อมสัตย์
อ.2/2
11
13
24
นางสาวสุดารัตน์       คำราช
อ.3/1
9
11
20
นางลัดดาพร         จันทร์ยวง      
อ.3/2
11
10
21
นางสาวรภิษา      จงณรงค์ชัย
อ.3/3
9
13
22
รวมระดับอนุบาล
63
70
133
นางลูกคิด                จันทระ
ป.1/1
19
13
32
นางประชิต              วิวุฒิ
ป.1/2
17
13
30
นางจรินทร์              ท้วมนา
ป.2/1
16
21
37
นางสาวสุนีย์            แฟงฟัก
ป.2/2
14
22
36
นางนิดา                 แก้วบุตร
ป.3/1
22
20
42
นางตรีสุคนธ์           สังข์ทอง        
ป.3/2
22
20
42
นางพัฑฒิดา            นันตา
ป.4/1
12
17
29
นางสาวฤทัยรัตน์      ขำแข
ป.4/2
18
12
30
นางสาวศศิพิมพ์       หลิมวิไล
ป.4/3
16
12
28
นางสาวกชศร            สุขสังข์ภา
ป.5/1
12
14
26
นางร่มไทร               สำเภาทอง
ป.5/2
14
14
28
นางสาวจิรสุดา       อิ่มหนำ
ป.5/3
13
13
26
นางธนพร               ศุภโชคภคปัญญา
ป.6/1
15
15
30
นางบุญสม           ท้าวทอง
ป.6/2
14
16
30
นางสาวสายชล      ขำคง
ป.6/3
16
14
30
รวมระดับประถมศึกษา
240
236
476
นางปกรณ์            ขวัญเขียว
ม.1/1
22
13
35
นางรัตดาวัลย์        ท้าววงษ์
ม.1/2
24
12
36
นางวรัญญา            มีรอด
ม.1/3
22
14
36
นางสาวสุมณฑา        ชอบธรรม
ม.2/1
16
16
32
นางสาวมนฤดี         สารใจ
ม.2/2
16
15
31
นางปิยะมาศ             รุ่งจรูญ
ม.2/3
19
12
31
นางกชกมล             อัมวงศ์
ม.3/1
23
16
39
นางสาวอินเดีย        ภู่ชัย
ม.3/2
23
18
41
นางปิลันธนา           พลีดี
ม.3/3
23
16
39
รวมระดับมัธยมศึกษา
188
132
320
รวมนักเรียนทั้งหมด
491
438
929
ข้อมูล ณ วันที่  29 ม.ค. 63