ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

ชื่อและที่ตั้ง
      โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 279/1 ถนนสำราญรื่น   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055-411675  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

บนที่ดินขนาด 6 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ประวัติความเป็นมา
      
       เดิมโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาศัยเรียนที่โรงเรียนหวัวเฉียว

พ.ศ.2490 ย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดท้ายตลาด   ใช้ชื่อว่า

โรงเรียนวัดท้ายตลาด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2496 รัฐบาลให้งบ

ประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับสร้างอาคารถาวร

โดยทางคณะสงฆ์ได้แบ่งที่ดินของวัดให้ประมาณ 4 ไร่ สร้างเป็นอาคารกว้าง

9 เมตร ยาว 48 เมตร  มีมุขกว้าง 5 เมตร สร้างได้เฉพาะ หลังคา


และพื้นชั้นบน ต่อมา พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงิน กศส. จำนวน 40,000 บาท และประชาชนอุทิศอีก

30,000 บาท สร้างบันได ฝา ฝ้า ประตู หน้าต่าง

    พ.ศ.2500 นายเทพ เกตุพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยนั้น ให้เงิน 10,000 บาทถ้วน เทพื้นคอนกรีตข้างล่าง

    28 มีนาคม พ.ศ.2506 โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล

    21 ตุลาคม พ.ศ.2506 ได้รับเงินจากการทอดกฐินของพระกวีธรรมสาร จำนวน 8,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างได้เฉพาะเสา และหลังคาสังกะสี

    เดือนตุลาคม พ.ศ.2508 ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004

เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร แต่เงินไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ให้งบประมาณ

เพิ่มเติมอีก 100,000 บาท และได้งบประมาณต่อเติมโรงอาหารอีก 25,000 บาท โดยจัดทำฝา และพื้น


พ.ศ.2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 503 เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 890,000 บาท เมื่อ 12 สิงหาคม

2526 ได้งบก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 240,000 บาท

แล้วเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม 2521 พร้อมบ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน

40,000 บาท พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ

ท.อต.001เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เป็นเงิน

973,000 บาท แล้วเสร็จ เมื่อ 1 สิงหาคม 2522


พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สิ้นเงิน 58,000 บาท

พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.อต.002 3ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน

1,402,000 บาท

พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 เป็นเงิน 450,000 บาท เปลี่ยนฝาไม้ ชั้นบน และเปลี่ยนฝา

ชั้นล่างจากฝาไม้เป็นคอนกรีต และทาสีใหม่ทั้งหลัง

พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารอนุบาลพร้อมห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นเงิน 450,000 บาท

พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเติมจากอาคาร ท.อต.002 อีก 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,100,000 บาท

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(อาคารกวีธรรมสาร) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นเงิน 3,700,000 บาท

อาคารเรียนกวีธรรมสาร ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร ชั้นบนใช้เป็นหอประชุม งบประมาณ 8,900,000 บาท

พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 1 เปลี่ยนฝาไม้ชั้นบน ฝ้าชั้นบน ชั้นล่าง ทาสีใหม่ พื้นชั้นล่างทำเป็น

หินขัด แบ่งกั้นห้องชั้นล่างใหม่เป็นเงิน 545,000 บาท

พ.ศ.2545 ผู้บริหารโรงเรียนได้พยายามปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สะดวกเหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอน การบริหารงานยิ่งขึ้น ได้จัดห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

พ.ศ.2547 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล.3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง

จำนวน 18 ห้องเรียน ตามแบบ สน.ศธ. 4/18 วงเงิน 10,950,000 บาท

พ.ศ.2549 อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียนใหม่ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8,594,000 บาท

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549 สร้างเสร็จ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550